HomeStanovništvo > Internet bankarstvo

Internet bankarstvo


 

Internet bankarstvo za fizička lica predstavlja uslugu koja Vam omogućava obavljanje finansijskih transakcija, kao i pregleda stanja i prometa po računima i karticama sa bilo kojeg mjesta gdje postoji pristup Internetu.

 

PREDNOSTI KORIŠTENJA USLUGE INTERNET BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA


 • Do 80% niže naknade
 • Nema dugih čekanja u redovima
 • Efikasno, sigurno, jednostavno i brzo obavljanje plaćanja, kao i potpun nadzor nad finansijskim poslovanjem sa bilo kojeg mjesta,
  24 sata dnevno

 

INTERNET BANKARSTVO ZA FIZIČKA LICA VAM OMOGUĆAVA:

 

 • Provjeru stanja i prometa svih KM-ovskih, deviznih i kreditnih računa u vlasništvu Klijenta, te računa po kojima je klijent ovlašten,
  žirant ili sudužnik,
 • Plaćanje svih vrsta računa (el.energija, voda, telefon, itd.),
 • Prenos sa vlastitih KM-ovskih računa na KM-ovske račune svih fizičkih lica unutar Banke (prenosi na tekuće i žiro račune,
  Otvorenu štednju u KM...), kao i na fizička i pravna lica kod drugih banaka unutar BiH,
 • Prenos sa vlastitih KM-ovskih na vlastite devizne račune i deviznu Otvorenu štednju unutar Banke i obrnuto (prenosi sa/na tekuće
  i žiro račune, KM-ovsku Otvorenu štednju...)
 • Uvid u raspoložive limite i troškove učinjene po tekućem računu te njihovo plaćanje,
 • Plaćanje rata kredita,
 • Pregled prometa po računima,
 • Pregled osnovnih i dodatnih kartica, Pregled prometa po kreditnim karticama, limita i iznosa dospijeća troškova po kreditnim karticama,
 • Kreiranje šablona obrazaca za plaćanje različitih vrsta računa (el.energija, voda, telefon, itd.)

 

USLOVI ZA KORIŠTENJE USLUGE INTERNET BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA:

 

 • Min 18 godina starosti
 • Računar koji ima pristup internetu
 • Otvoren tekući račun u Banci
 • Potpisan ugovor sa Bankom za korištenje usluge Internet bankarstva za fizička lica


NAKNADE:

 

INTERNET BANKARSTVO ZA FIZIČKA LICA VISINA NAKNADE OSNOV PROMJENE
     
Otvaranje usluge bez naknade

Promjena visine naknada zavisiće od ukupnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u Republici Srpskoj zvanično objavljenog za mjesec decembar prethodne godine i biće vršena na način da se iznos promjene visine naknada povećava u iznosu od 100% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cijene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 100% od visine deflacije. Na taj način izmijenjena visina naknada se primjenjuje u narednoj godini. Promjena visine naknada biće vršena svakog 01.03, uključujući i subotu.

Pored gore navedenog načina promjene, naknade se mijenjaju i na osnovu promjene Tarifa Centralne banke Bosne i Hercegovine za obavljanje platnog prometa putem sistema za bruto poravnanje u realnom vremenu (BPRV) i žirokliringa (ŽK) (u daljem tekstu: Tarife CBBH). U mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu Tarifa CBBH, izvršiće se usklađivanja tako što će se naprijed navedeni tarifni stavovi mijenjati u jednakom iznosu u kojem je došlo do promjene u Tarifama CBBH za obavljanje platnih transakcija. Navedeni tarifni stavovi se mijenjaju i na osnovu promjena ostalih naknada definisanih Tarifama CBBH na način da se poredi novoutvrđena jedinična cijena (jedinična cijena=fiksni iznos troška za određenu uslugu/prosjek broja naloga (datoteka) u prethodna tri mjeseca), sa važećom jediničnom cijenom, te se za iznos promjene jedinične cijene mijenjaju navedeni stavovi.

   
Mjesečna naknada za korištenje usluge 3,49KM
   
Naknada za gubitak/oštećenje tokena 40KM
   
Ponovno generisanje inicijalno dodijeljenog PIN-a za token uređaj 2KM
   
Naknada za zatvaranje internet bankarstva 20KM
   
Zatvaranje e-ba usluge na inicijativu Banke bez naknade
   
Plaćanja u korist računa unutar Banke 0,30KM
   
Plaćanja u korist računa kod drugih banaka:  
   
Žiro kliring (transakcije prema drugim bankama do 10 000KM) 0,60KM
   
RTGS (transakcije prema drugim bankama preko 10 000KM i hitne transakcije) 1,50 KM
   
Plaćanja u korist Banke - uplata rata kredita, potvrda i sl. bez naknade
   
Prenos sredstava između računa istog vlasnika otvorenih u ovoj banci (tekućih, žiro, štednih i računa kredita) bez naknade
   
Kupoprodaja i konverzija valuta unutar istog JMBG bez naknade

 

 

e-ba login

 

Uputstvo za korištenje usluge Internet bankarstva


Detaljnije informacije možete dobiti od zaposlenih u poslovnim jedinicama UniCredit Bank Banja Luka,
pozivom na besplatan info broj 080 051 051 ili na e-mail callcentar@unicreditgroup.ba