HomeStanovništvoKreditiPonuda kredita > Stambeni krediti

Stambeni krediti IZ SREDSTAVA UNICREDIT BANK BANJA LUKA


Rok:

do 30 godina

Kamatna stopa:

od 5,99% do 6,49% , promjenljiva ( 12M Euribor na dan 15.02. 0,60 + marža )

Iznos: do 300.000 KM
Naknada:

od 0% - na iznos kredita koji se odobrava za otkup kredita u drugoj banci
0,40% - za korisnike Premium paketa
0,50% - za klijente koji primaju platu preko naše Banke 
1,50% - za ostale

Kolaterali: hipoteka, žirant/ti, obavezno sudužništvo bračnog partnera ukoliko je podnosilac zahtjeva u braku, mjenice i saglasnost za zapljenu i isplatu dijela plate

 

 

ANUITETNI PLAN

Kamatna stopa: od 5,99% (*EKS 7,85) do 6,49% (**EKS 7,17)

IZNOS /MJESECI

60
120
240
360

KAMATNA STOPA

5,99%
6,49%
6,49%
6,49%

50000

968,63
570,02
375,36
318,89

70000

1.356,08
798,02
525,41
446,44

100000

1.937,26
1.140,03
750,72
637,78

300000

5.811,78
3.419,50
2.251,77
1.913,00

 * EKS je obračunat na iznos od 30 000 KM, rok od 60 mjeseci i naknadu za obradu kredita od 0,40% uključujući i ostale direktne troškove
** EKS je obračunat na iznos od 30 000 KM, rok od 360 mjeseci i naknadu za obradu kredita od 0,40% uključujući i ostale direktne troškove

***Mjesečni anuitet zavisi od tačnog datuma korištenja kredita

 

 

Potrebna dokumentacija:

1. Zahtjev za kredit i osnovni podaci od strane klijenta

2. Osnovni podaci i izjava sudužnika/žiranta

3. Ugovor o davanju jemstva

4. Za sve učesnike kreditnog procesa:

  • Kopija lične karte
  • Potvrda o prebivalištu/boravištu ili račun kojim se može potvrditi adresa klijenta
  • Ovjerena potvrda poslodavca da je podnosilac zahtjeva u stalnom radnom odnosu na neodređeno vrijeme i platne liste za period 6 mjeseci (za specijalne i VIP klijente 3 mjeseca)
  • Ovjeren pečatom i potpisan orginalan izvod druge banke za period poslednjih 6 mjeseci (za klijente koji ne primaju platu preko Banke)
  • Rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa ovjerena od strane banke, minimalno poslednja 3 uzastopna mjeseca
  • Mjenica/ce

Odgovarajuća dokumentacija o namjeni korištenja sredstava:

Za kupovinu – predugovor za kupovinu stana, kuće ili poslovnog prostora, ovjeren kod notara (predugovor je dovoljan u fazi obrade kredita, prije puštanja kredita obavezno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod notara).

Za izgradnju – građevinska dozvola ili potvrda nadležnog organa opštine da građevinska dozvola nije potrebna, predračun radova ne stariji od mjesec dana, dokaz o vlasništvu na parceli na kojoj će se graditi objekat.


Dokumentacija vezana za hipoteku:

1. ZK uložak/izvod iz knjige uloženih ugovora, ne stariji od 30 dana (original)

2. Procjena vrijednosti nekretnine, koju su izvršili sudski vještaci sa Liste procjenitelja prihvatljivih za Banku

3. Prepis posjedovnog lista (original) ne smije biti stariji od 30 dana

4. Identifikacija-kopija katastarskog plana (original) ne smije biti starije od 30 dana

5. Procjena vrijednosti  nekretnina-hipoteka se uspostavlja samo na upisanim nekretninama (original) – ne smije biti stariji od 6 mjeseci

6. Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Unicredit Bank a.d Banja Luka

7. Ukoliko postoji upisana hipoteka  u Z.K u korist druge banke, za upis nove hipoteke je potrebna pismena saglasnost banke koja je upisana kao hipotekarni povjerilac

 

 

Zahtjev za kredit

Osnovni podatci i izjava sudužnika

Osnovni podatci o dužniku

Osnovni podatci i izjava žiranta

 

 

Napomena: Ukoliko trebate dodatne informacije, molimo vas da se obratite našem ljubaznom osoblju u UniCredit Bank a.d Banja Luka, koje će vam izraditi informativni list po vašim željama.


Kontakt:

e-mail: callcenter@unicreditgroup.ba
telefon: 080 051 051