Depoziti po viđenju

Depozitom po viđenju sa stimulativnom kamatnom stopom, smatra se iznos sredstava koje deponent polaže na račun posebnih namjena – depozitni račun po viđenju i za koji mu se odobrava ugovorena kamatna stopa za određeni vremenski period, odnosno izdržani period.

Preduslovi

Transakcioni račun otvoren u UniCredit Bank Banja Luka.

Valuta

BAM

Kamatna stopa

U skladu sa važećom Odlukom o kamatnim stopama;

Ugovorena kamatna stopa se sastoji od redovne kamatne stope na depozit po viđenju i od stimulativnog dijela kamatne stope.

Na Depozit po viđenju sa stimulativnom kamatnom stopom Banka će obračunavati i plaćati ugovorenu kamatu koja se sastoji od redovne kamatne stope na depozit po viđenju i stimulativnog dijela kamatne stope. Obračun kamata se vrši proporcionalnom metodom na dnevnom nivou po ugovorenoj kamatnoj stopi, a isplata će se izvršiti po isteku ugovorenog perioda.

Obračun kamate provodi se prema važećoj Odluci o visini stimulativnih kamatnih stopa na depozite po viđenju. Ukoliko postoji potreba da se ugovore kamatne stope različite od onih definisanih u Odluci, one se odobravaju u skladu sa važećom Odlukom o ovlaštenjima za ugovaranje kamatnih stopa i naknada za proizvode Preduzetničkog i Korporativnog bankarstva.

Banka će Deponentu isplatiti iznos kamate obračunate na iznos Depozita koji bude kontinuirano zadržan na Računu cijelo vrijeme trajanja Ugovora o depozitu po viđenju sa stimulativnom kamatnom stopom.

Prijevremeno plaćanje sredstava

U slučaju da dio ili cjelokupan iznos Depozita bude isplaćen sa Računa prije roka definisanog u Ugovoru o depozitu po viđenju sa stimulativnom kamatnom stopom, na taj isplaćen iznos će biti obračunata redovna kamatna stopa na depozit po viđenju.

Dokumentacija

Zahtjev za oročenje depozita po viđenju sa stimulativnom kamatnom stopom

  • Ugovor o depozitu po viđenju sa stimulativnom kamatnom stopom
  • U slučaju da je riječ o novom klijentu potrebna je i sva dokumentacija neophodna za otvaranje transakcionog računa.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo