Upute za podizanje penzije/mirovine u uslovima ograničenog kretanja?

 

Obavještavamo Vas da će svim korisnicima domaćih i inostranih penzija/mirovina, invalidnina,socijalnih davanja i sličnih primanja, sa navršenih 65 ili više godina života biti omogućeno da podignu svoja sredstva na sljedeći način:

  • Korisnici penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja koji spadaju u gore navedene kategorije mogu dati jednokratnu punomoć drugoj osobi da može podići određeni iznos novčanih sredstava u njihovo ime.
  • Punomoć ne treba biti ovjerena od strane nadležnog organa.
  • Obrazac punomoći možete preuzeti OVDJE
  • Osobe koje već imaju ovlaštenu osobu za raspolaganje sredstvima na računu koji nema zabranu kretanja ili kome nije izdato Rješenje o samoizolaciji, ne moraju davati novu punomoć. Ovlaštena osoba može podići sredstva po važećoj punomoći.
  • Ukoliko niste u prilici da preuzmete obrazac sa ove stranice, punomoć može biti i vlastoručno pisana u slobodnoj formi uz uslov da sadrži sljedeće  podatke o korisniku penzije/mirovine i ovlaštenoj osobi: ime i prezime, JMBG, broj ličnog dokumenta, adresa i mjesto prebivališta, kontakt telefon, naziv banke u kojoj je otvoren račun i naveden tačan iznos za isplatu (iznos u valuti, brojevima i slovima), mjesto i datum izdavanja punomoći, te napomenu da se punomoć koristi jednokratno.
  • Važna napomena: Ovlaštena osoba prilikom dolaska u filijalu uz jednokratnu punomoć za isplatu sredstava treba dostaviti sljedeće: lični identifikacijski dokument klijenta, lični identifikacijski dokument opunomoćenika (tj. svoj), te original rješenja o samoizolaciji za osobe kojima je isto izdato.
  • U cilju zaštite klijenata, Banka će prije isplate sredstava, kontaktirati klijente po predočenoj dokumentaciji, kako bi potvrdila autentičnost punomoći.
  • Takođe, u cilju osiguranja isplate bez eventualnih grešaka i poteškoća, molimo da punomoć bude čitko popunjena, te da se na istoj ne precrtavaju upisani podaci. Banka će zadržati primjerak punomoći.

Napominjemo da Banka zadržava pravo ažuriranja ove obavijesti ako dođe do promjene naredbi i instrukcija nadležnih institucija te će vam ažurirane informacije biti bez odlaganja komunicirane. 

 

Dodatno podsjećamo da je u skladu sa instrukcijama nadležnih institucija RS-a vezano za novonastalu situaciju uzrokovanu pojavom virusnog oboljenja „COVID-19 “, osobama starijim od 65 godina na području RS-a dozvoljeno kretanje samo dva puta sedmično (utorkom i petkom u periodu od 7 do 10 časova).

Stoga će korisnici domaćih i ino penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja a koji su stariji od 65 godina moći samo u navedenim danima podići sredstva u filijalama Banke, sa svojih računa. Posao u filijalama će biti organizovan tako da ovi klijenti imaju prioritet prilikom pružanja usluge.

Ljubazno Vas molimo da se tokom posjete filijalama pridržavate mjera zaštite propisanih od nadležnih institucija.

Za sva pitanja, na raspolaganju je kontakt centar Banke koij je dostupan 24 časa putem besplatnog info telefona 080 051 051.

Hvala Vam na saradnji, strpljenju i razumijevanju.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo