Finansiranje trgovine

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv predstavlja neopozivu izjavu Banke da će korisniku akreditiva platiti određenu sumu novca po prezentaciji dokumenata iz kojih je evidentno da je roba isporučena ili da su usluge izvršene u za to određenom roku i koja su u potpunosti u skladu sa uslovima akreditiva.

Dokumentarni akreditiv je u isto vrijeme i instrument plaćanja i sredstvo obezbjeđenja plaćanja.
Po svojoj prirodi, akreditiv predstavlja uslovno preuzetu obavezu banke: plaćanje se izvršava samo uz uslov uredno ispostavljenih dokumenata zahtijevanih akreditivom od strane korisnika.
Obračun troškova po akreditivima vrši se po zvaničnoj tarifi Banke:
Otvaranje akreditiva sa položenim pokrićem:  Nekonfirmisani 0,3% jednokratno, min. 150 KM; konfirmisani 0,6%, min 400KM

Svi izdati i primljeni akreditivi, prema inostranstvu ili u zemlji, podliježu odobrenoj proceduri Banke za ovu oblast i Jedoobraznim pravilima i običajima izdanim od strane Međunarodne trgovinske komore u Parizu, koja su nova i izmijenjena (usvojena su 24.10.2006. godine, a u praksi se primjenjuju od 01.07.2007. godine) Revizija 2007. Publikacija 600 (UCP).

Sva izdata i primljena ovlaštenja za ramburs po akreditivima, podliježu odobrenoj proceduri Banke za ovu oblast i Jednoobraznim pravilima Međunarodne trgovinske komore u Parizu, Publikacija 725. (Revidirana i u praksi se primjenjuju od 01.10.2008. godine).
Akreditivi su neopozivi i mogu biti:nekonfirmisani i konfirmisani.

Takođe su u primjeni i specijalne vrste akreditiva i to:Stand-by, Revolving akreditiv, Prenosivi akreditiv i Back-to.back akreditiv.
Prilikom apliciranja za dokumentarni akreditiv potrebno je da Banci priložite i »nalog 1451«.

NALOG ZA OTVARANJE

Garancija

Bankaraska garancija predstavlja sredstvo obezbeđenja potraživanja koje se, zbog svoje prilagođenosti potrebama poslovnog prometa, često koristi u poslovnoj praksi. 

Bankarska garancija je instrument obezbjeđenja plaćanja i predstavlja neopozivu izjavu banke da će korisniku garancije platiti određenu sumu novca za slučaj neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovorene obaveze od strane nalogodavca.

U pogledu vrsta bankarske garancije, u domaćoj poslovnoj praksi najpoznatije su:

 • licitaciona garancija,
 • garancija za dobro izvršenje posla,
 • garancija za vraćanje avansa
 • garancija za kvalitet,
 • garancija za povrat zadržane sume,
 • plativa garancija,
 • garancija za obezbjeđenje uredne otplate kredita,
 • carinska garancija:
  - pojedinačne garancije za: carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet, carinske postupke s  ekonomskim učinkom i privremeni smještaj robe;
 • carinski postupak provoza:
  - sveobuhvatne garancije za:
 • carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet, carinske postupke s ekonomskim učinkom i privremeni smještaj robe;
 • carinski postupak provoza.

Obračun troškova po garancijama vrši se po zvaničnoj tarifi Banke.

U unutrašnjem prometu bankarski posao je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o bankama i dr.fin org., Zakonom o deviznom poslovanju.

U međunarodnom prometu samostalna garancija je regulisana Jednoobraznim pravilima za garancije na poziv Pravila URDG 758, Publikacija MTK 758, i Jednoobraznim pravilima za garancije na poziv Pravila URDG 458, Publikacija MTK 458. (Medjunarodna trgovinska komora u Parizu MTK) (Jednoobrazna pravila za garancije na poziv).
Međutim kako su Zakonom o obligacionim odnosima regulisana samo neka pitanja, jednoobrazna pravila se mogu primjenjivati i u unutrašnjem prometu, kao ugovorna pravila za ona pitanja koja Zakonom nisu regulisana, kao i kad ih ugovorne strane izričito ugovore.

Međunarodna trgovinska komora je preporučila da ih koriste svi oni koji su na bilo koji način uključeni u  svakodnevnu praksu izdavanja garancija na poziv.

Finansiranje potraživanja

Finansiranje potraživanja od kupaca omogućava bržu „cirkulaciju“ finansijskih sredstava, te poboljšava likvidnost klijenta. Finansiraju se potraživanja prvoklasnih kupaca, tako da je, za razliku od klasičnog kratkoročnog kredita, primaran bonitet klijentovog kupca. Više saznajte ovdje

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo