Devizno tržište

Pored struktuiranja specijalnih proizvoda prilagođenih individualnim zahtjevima klijenata nudimo Vam sljedeće standardne proizvode i usluge koji Vam omogućuju da efikasnije upravljate deviznim rizikom u Vašoj firmi.

Kompanije koje imaju sredstava u stranoj valuti ili koje održavaju poslovne aktivnosti sa stranim partnerima izloženi su valutnom riziku. Fluktuacije deviznih kurseva mogu imati značajan uticaj na rezultat određene kompanije, ali oni mogu biti kontrolisani s alatima i strategijama za upravljanje valutnim rizikom. 

Zahvaljujući međunarodnom iskustvu vodeće bankarske grupacije u regionu Centralne i Istočne Evrope, UniCredit Grupe, i stalnom praćenju svjetskih trendova, u prilici smo ponuditi našim klijentima devizne proizvode koji će doprinijeti daljem unaprijeđenju njihovog poslovanja.

Fx spot

Kupoprodaja deviza po povlaštenim kursevima s valutom izvršenja unutar dva radna dana od dana dogovaranja transakcije.

Više informacija

FX spot kurs se formira prema trenutnom stanju na međunarodnom finansijskom tržištu. Posao se zaključuje putem telefona, nakon toga se putem faksa i/ili e-maila razmjenjuje Zaključnica sa dogovorenim detaljima: kursom, iznosom i instrukcijama.

Fx order

Mogućnost kupoprodaje deviza po tačno određenom kursu kojeg postavi klijent, a transakcija se izvršava, kada se i ako se željeni kurs dostigne na tržištu. Narudžba se može opozvati u svakom trenutku prije samog izvršenja.

Više informacija

FX narudžbom klijent praktično daje ovlaštenje Sales desku da u njegovo ime prati i izvrši konverziju određenog valutnog para prema unaprijed definisanom kursu. Posao se zaključuje putem telefona, a Zaključnica sa dogovorenim detaljima transakcije se dostavlja faksom i/ili e-mailom.

Fx forward

Predstavlja kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu u kojoj su se strane dogovorile da će posao biti izvršen na neki datum u budućnosti po kursu dogovorenom danas.

Više informacija

Terminska kupoprodaja deviza (forward) štiti pravna lica od nepovoljnog kretanja kursa. Drugim riječima, pravno lice „danas” fiksira kurs po kojem će kupovati/prodavati devize na ugovoreni dan u budućnosti. Posao se zaključuje putem telefona, a Zaključnica sa dogovorenim detaljima transakcije se dostavlja faksom i/ili e-mailom.

Fx swap

Promptna kupovina jedne valute za drugu sa ugovorenom suprotnom konverzijom u budućnosti po unaprijed određenom kursu.

Više informacija

Valutni swap služi prvenstveno za premošćivanje nedovoljne likvidnost u jednoj valuti na osnovu postojeće likvidnosti u drugoj valuti. To je istovremena promptna (spot) kupovina (prodaja) jedne valute i terminska (forward) prodaja (kupovina) druge valute s tim da se terminski kurs kupoprodaje računa na isti način kao i za FX forward. Posao se zaključuje putem telefona, a Zaključnica sa dogovorenim detaljima transakcije se dostavlja faksom i/ili e-mailom.

Info servis

Putem Email-a klijentima svakodnevno dostavljamo sljedeće publikacije:

  • Dnevni Izvještaj sa aktuelnostima sa tržišta novca i kapitala
  • Kursnu listu UniCredit Bank a.d. Banja Luka
  • Izvještaje prema specifičnim zahtjevima klijenataZa sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju svakim radnim danom u periodu  od 8 do 16 časova, putem brojeva telefona: 051/246-697 i 051/246-649, ili email-a trzista.ubb@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo