Depoziti

Ukoliko u okviru novčanih tokova Vašeg preduzeća postoje slobodna novčana sredstva koja trenutno ne biste angažovali u poslovnoj aktivnosti, možete se odlučite za jednu od dolje ponuđenih opcija u našoj Banci:

  • Depozit po viđenju
  • Oročeni depozit

UniCredit Bank Banja Luka zaprima štedne depozite domaćih i stranih pravnih lica na njihov zahtjev, odobravajući pri tome adekvatnu kamatu u zavisnosti od iznosa depozita, perioda oročenja, valute i boniteta samog klijenta.

Za svakog pojedinačnog klijenta određuju se uslovi oročenja depozita, u skladu sa njegovim potrebama i željama sa jedne strane,  i trenutnim tržišnim uslovima sa druge strane.

Vaš zahtjev za oročenje depozita možete predati u bilo koju poslovnu jedinicu UniCredit Banka Banja Luka, a mi ćemo se dalje pobrinuti da isti bude realizovan.

Svi depoziti u UniCredit Bank a.d. Banja Luka su osigurani u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita. Osnovni elementi osiguranja depozita se mogu pronaći na zvaničnom sajtu Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine www.aod.ba

 

Informativni obrazac za deponenta | Depositor information sheet

Banka je osigurala da isplatu kamate na nenamjenski oročene depozite možete prilagoditi Vašim potrebama u cilju što bolje i kvalitetnije upravljanja likvidnošću i to na način da nudimo isplatu kamate.

Preduslov

Transakcioni račun otvoren u UniCredit Bank Banja Luka

Valuta

BAM i sve konvertibilne valute

Svi depoziti u UniCredit Bank a.d. Banja Luka su osigurani u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita. Osnovni elementi osiguranja depozita se mogu pronaći na zvaničnom sajtu Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine www.aod.ba

 

Informativni obrazac za deponenta | Depositor information sheet

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo