Finansiranje trgovine

Dokumentarni akreditiv


Dokumentarni akreditiv je jedan od najznačajnijih instrumenta plaćanja i obezbeđenja plaćanja, veoma rasprostranjen u međunarodnom platnom prometu, koji podjednako štiti interese kupca i prodavca, uz aktivnu ulogu Banke.

On predstavlja neopozivu obavezu Banke da korisniku akreditiva plati određenu sumu novca, pod uslovom da je korisnik Banci prezentovao dokumente navedene u tekstu akreditiva i ispunio sve ostale akreditivne uslove.

Akreditivi koje izdajemo podliježu internim procedurama Banke za ovu oblast i Jedoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive, izdatim od strane Međunarodne trgovinske komore u Parizu, Revizija 2007, Publikacija 600 (UCP 600).

Akreditivi mogu biti: Potvrđeni (konfirmisani) i nepotvrđeni (nekonfirmisani), Stand-by, revolving, prenosivi (transferable), back-to-back, po viđenju, uz odgođeno plaćanje i sl.Obračun troškova po akreditivima vrši se po zvaničnoj tarifi Banke. Prilikom apliciranja za dokumentarni akreditiv, potrebno je da klijent Banci dostavi popunjen NALOG za izdavanje akreditiva i komercijalnu dokumentaciju.

Garancije


Bankarska garancija predstavlja instrument obezbeđenja plaćanja, koje se često koristi u poslovnoj praksi. Bankarska garancija je neopoziva obaveza Banke da korisniku garancije plati određenu sumu novca, ukoliko nalogodavac po garanciji ne izvrši ili neuredno izvrši ugovorenu obavezu iz osnovnog posla za koji je garancija izdata.

Garancije mogu biti uslovne i bezuslovne, direktne i indirektne, a prema osnovnom poslu za koji se garantuje, najčešće korištene vrste garancija su:

  • licitaciona, garancija za dobro izvršenje posla,
  • garancija za vraćanje avansa,
  • garancija za kvalitet,
  • garancija za povrat zadržane sume (retencija),
  • plativa,
  • garancija za obezbjeđenje uredne otplate kredita,
  • carinska garancija (pojedinačna ili sveobuhvatna, prema tekstovima i uputstvim a definisanim od strane UIO BiH).

Banka izdaje garancije po tekstovima/formama koje je propisala i koji su urađeni po preporukama Međunarodne trgovinske komore u Parizu. No, s obzirom na raznovrsnost poslova za koje se daje, tekstovi garancija se prilagodjavaju konkretnom slučaju. Po specifičnim zahtjevima, Banka može izdati garanciju po tekstu koji zahtijeva klijent, a licitacione i garancije za dobro izvršenje posla Banka izdaje i u formi propisanoj od strane Agencije za javne nabavke BiH.

Poslovi po garancijama su regulisani domaćim (Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o bankama, Zakonom o deviznom poslovanju, itd.) i međunarodnim (Jednoobrazna pravila za garancije na poziv, izdata od strane Međunarodne trgovinske komore u Parizu - URDG 758, UN Konvencija o nezavisnim garancijama i stand by akreditivima, itd.) zakonima i pravilima.

Obračun troškova po garancijama vrši se po zvaničnoj tarifi Banke.

Prilikom apliciranja za garanciju, potrebno je da klijent Banci dostavi zahtjev i komercijalnu dokumentaciju.

Inkaso - dokumantarna naplata

Pod dokumentarnom naplatom se podrazumijeva naplata potraživanja koje je nastalo iz ugovornog odnosa – osnovnog posla, uz prezentaciju transportnih i/ili finansijskih dokumenata dužniku iz osnovnog posla (kupcu), posredstvom Banke.

Ovaj instrument se koristi kada se učesnici u osnovnom poslu dovoljno poznaju i kada prodavac nema sumnju u platežnu sposobnost kupca.

Naša Banka radi nostro inkaso (slanje dokumenata na naplatu) i loro inkaso (uručenje i plaćanje po dokumentima koji su uručeni klijentu).

Dokumentarni naplata (inkaso) je regulisana Jednoobraznim pravilima za inkaso, Revizija 1995, Publikacija Međunarodne trgovinske komore u Parizu, URC 522.

Obračun troškova po ovim poslovima se vrši po zvaničnoj tarifi Banke.


Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo