Podrška

kada mi je važno

MJERE OLAKŠICA ZA KLIJENTE

Detalji

Posebne mjere za klijente (fizička i pravna lica) koji su pogođeni posljedicama COVID-19

 

 

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 Agencije za bankarstvo Republike Srpske, UniCredit Bank Banja Luka pripremila je neophodni set mjera podrške našim klijentima (fizička i pravna lica), koji su pogođeni neposrednim dešavanjima uzrokovanim pandemijom virusnog oboljenja COVID-19.

Cilj nam je da zajednički prebrodimo ovu izazovnu situaciju i da zajedno sa vama, pronađemo najprihvatljiviji model otplate kreditnih obaveza.

Zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i klijenata su naši ključni prioriteti.

Nastavićemo djelovati na najbolji mogući način u interesu svih strana i činiti pravu stvar!

POSEBNE MJERE

Posebne mjere za klijente fizička lica namijenjene su onim klijentima, čija je platežna sposobnost narušena usljed negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom, a koji koriste kreditne proizvode u Banci:

·       kredit,

·       kreditne kartice,

·       prekoračenje po tekućem računu.

Svim klijentima, koji su ostali bez prihoda usljed gubitka zaposlenja, kojima su smanjeni prihodi ili su smanjeni prihodi na nivou domaćinstva, Banka nudi posebnu mjeru radi prilagođavanja trenutnoj finansijskoj situaciji klijenta.

Za posebnu mjeru moguće je aplicirati podnošenjem zahtjeva u filijali Banke. Uz zahtjev je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju, koja dokazuje da je otplatna sposobnost smanjena, ili će biti smanjena, usljed negativnih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19.

 

S CILJEM ŠTO BOLJEG RAZUMIJEVANJA POSEBNIH MJERA KOJE BANKA NUDI, MOLIMO DA PROČITATE NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORE KOJI SE NALAZE U NASTAVKU.

Šta je moratorijum?

Moratorijum je odgoda otplate kompletne kreditne obaveze za određeni period. U periodu trajanja moratorijuma klijent ne plaća ni kamatu ni glavnicu. Kamata se u periodu moratorijuma obračunava, a naplaćuje po isteku moratorijuma na način da se linearno rasporedi na sve preostale anuitete u otplati kredita. Za vrijeme moratorijuma Banka ne obračunava zateznu kamatu.

Ko ima pravo na posebnu mjeru?

Klijenti fizička lica, čija je kreditna sposobnost usljed negativnog uticaja pandemije COVID-19 pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu usljed toga smanjeni i time mu je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Banci i koji žele da im Banka odobri posebnu mjeru. Posebna mjera se može odobriti i klijentima, koji su već koristili neku od privremenih olakšica.

Nakon analize zahtjeva Banka može zatražiti dostavljanje dodatne dokumentacije, kojom klijent dokazuje pogoršanje finansijske sposobnosti, a koja je uzrokovana posljedicama pandemije.

Banka neće odobravati posebne mjere klijentima Banke, fizičkim licima, za koja nisu utvrđene promjene u platežnoj sposobnosti.

Koliko traje moratorijum i koji je način podnošenja zahtjeva za posebnu mjeru?

Moratorijum se ugovara na period najduže do 30.06.2021. godine. 

 

Za posebnu mjeru je moguće aplicirati podnošenjem pisanog zahtjeva u filijali Banke.

Kakvo je postupanje sa podnesenim zahtjevima?

Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku, te će klijent biti obaviješten o odluci Banke o njegovom zahtjevu.

Koje dokumente je potrebno priložiti uz zahtjev?

Uz pisani zahtjev za odobrenje posebne mjere potrebno je priložiti bilo koji dokument, kojim se dokazuje da je došlo do smanjenja platežne sposobnosti, kao što je npr. otkaz ugovora o radu ili odluka poslodavca o smanjenju plate, platne liste ili bilo koji drugi dokument, kojim se može utvrditi navedeno (na primjer: potvrda poslodavca). 

Koje posebne mjere Banka može da odobri?

Banka može da vam odobri neke od sljedećih posebnih mjera:

 • Moratorijum na otplatu kredita na period najduže do 30.06.2021. godinei, uz produženja roka otplate na period trajanja moratorijuma;
 • Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita, koji se otplaćuju anuitetno;
 • Produženje roka dospijeća i fiksiranje iznosa prekoračenja na period najduže do 31.12.2021. godine.
 • Uvođenje grejs perioda u otplati po VISA revolving kreditnoj kartici uz produženje roka otplate rata obročne otplate i revolving kredita u trajanju najduže do 31.12.2021.godine sa plaćanjem kamate na revolving;
 • Moratorijum na otplatu VISA Charge kreditne kartice u trajanju najduže do 30.06.2021. godine sa produženjem roka otplate rata obročne otplate i VISA 36 gotovinskih kredita bez plaćanja glavnice i kamate uz privremenu blokadu kartice.
 •  Anuitetna otplata zaduženja uz mogućnosti moratorijuma – zatvaranje duga po prekoračenju ili kreditnoj kartici kreditom sa mogućnošću odobravanja moratorijuma po kreditu na period najduže do 30.06.2021. godine
Po kojoj kamatnoj stopi se ugovaraju novi uslovi otplate?

Redovna kamatna stopa za kreditne proizvode na koje se odobrava posebna mjera ostaje nepromijenjena u odnosu na inicijalno ugovorenu kamatnu stopu.

Da li Banka naplaćuje naknade za obradu posebnih mjera?

Prilikom ugovaranja posebnih mjera Banka ne naplaćuje dodatne naknade za izvršene usluge odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti. Druge troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.

Zahtjevi za korisnike kredita sa polisom osiguranja

Korisnici kredita sa polisom osiguranja zahtjev za prijavu štete osiguravajućih kuća mogu preuzeti sa navedenih linkova ispod, a nakon popunjavanja, zahtjev trebaju predati svom ličnom bankaru u Filijali Banke.

Obrazac WIENER OSIGURANJA.

Obrazac TRIGLAV OSIGURANJA.

Posebne mjere za klijente pravna lica namijenjene su svim pravnim licima, koja koriste kreditno-garancijske proizvode Banke, a čija je kreditna sposobnost narušena usljed negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. To podrazumijeva da su usljed navedenih posljedica prihodi klijenta pravnog lica smanjeni i da nije moguća dalja uredna otplata obaveza, koje klijent ima prema Banci.

Banka neće odobravati posebne mjere klijentima, čije poslovanje nije pogođeno epidemijom bolesti COVID-19, te očekuje da će ovi klijenti nastaviti redovno podmirivati svoje obaveze.

Posebne mjere se mogu odobriti i klijentima, koji su već koristili ili koriste neku od privremenih olakšica mjera.

Posebne mjere

Banka klijentu, čija je kreditna sposobnost usljed negativnog uticaja pandemije, odnosno čiji su izvori za otplatu usljed toga smanjeni i time mu je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Banci, može odobriti neku od sljedećih posebnih mjera:·      

 • Moratorijum, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza na period najduže do 30.06.2021. godine. Tokom moratorijuma se obustavljaju otplata glavnice i plaćanje kamate, a kamata obračunata u toku moratorijuma biće pripisana anuitetu i naplaćena nakon isteka moratorijuma.
 • Uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza na period najduže do 31.12.2021. godine u slučaju kredita, koji se otplaćuju periodično, tj. u ratama/anuitetima. Klijent plaća kamatu tokom grejs perioda.
 • Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita, koji se otplaćuju periodično, tj. u ratama/anuitetima. 
 • Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period najduže  do 31.12.2021. godine, pri čemu tokom tog perioda klijent može koristiti i dio izloženosti, koji je bio neiskorišćen na dan modifikacije.
 • Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću.
 • Prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru, koji određuje Banka.
 • Druge mjere sa ciljem olakšanja izmirivanja kreditnih obaveza i održavanja poslovanja klijenta, a koje podrazumijevaju produženje roka važenja garancija/akreditiva/okvira za garancije na period najduže do 31.12.2021. godine. Tokom primjene ove mjere, klijent plaća naknadu za korištenje tokom produženog perioda.
Zahtjev za posebne mjere

Klijenti pravna lica, koji smatraju da ispunjavaju uslove za odobravanje posebne mjere i da im iste mogu olakšati trenutnu situaciju, mogu se obrati nadležnom vođi poslovnog odnosa podnošenjem zahtjeva kojeg mogu preuzeti OVDJE.

Za posebnu mjeru je moguće aplicirati podnošenjem pisanog zahtjeva koji je ovjeren i potpisan od strane osobe, koja je ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta. Banka će pažljivo procijeniti zahtjev svakog klijenta, te nastojati postići dogovor o posebnoj mjeri na način, koji bi osigurao njegovo dugoročno održivo poslovanje.

Banka će zahtjeve analizirati individualnim pristupom, te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu. Ističemo da će Banka uvijek postupati u najboljem interesu svih strana, te podupirati klijente tokom ovog perioda nestabilnosti.

Po kojoj kamatnoj stopi se ugovaraju novi uslovi otplate?

Redovna kamatna stopa za kreditne proizvode na koje se odobrava posebna mjera ostaje nepromijenjena u odnosu na inicijalno ugovorenu kamatnu stopu.

Da li Banka naplaćuje naknade za obradu posebnih mjera?

Prilikom ugovaranja posebnih mjera Banka ne naplaćuje dodatne naknade za izvršene usluge odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti. Druge troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Dopis (obavještenje) od kupca o raskidu ugovora i/ili da nije u mogućnosti preuzeti isporuku, i/ili da nije u mogućnosti plaćati svoje obaveze prema klijentu, i/ili zaključen aneks ugovora, kojim se smanjuju buduće narudžbe kupca, zbog pandemije “COVID-19”. Napomena: Ova vrsta dokaza treba da bude praćena analitikom kupaca (prometi i stanja potraživanja).
 • Dopis (obavještenje) od dobavljača o raskidu ugovora, i/ili da nije u mogućnosti isporučiti robu/izvršiti usluge, i/ili zaključen aneks ugovora, kojim se smanjuju buduće obaveze dobavljača u pogledu količine robe, koju treba isporučiti/obima usluga, koje treba pružiti, ili prolongacije rokova, a zbog pandemije “COVID-19”.  Napomena: Ova vrsta dokaza treba da bude praćena analitikom dobavljača (prometi i stanja obaveza).
 • Odluka o mjerama podrške odobrenim svojim kupcima (oslobađanje od plaćanja obaveza ili smanjenje), na osnovu kojih se može zaključiti da će doći do smanjenja platežne sposobnosti klijenta.
 • Uporedni bruto bilans 2020/2019 sa podacima iz kojih je vidljivo smanjenje prihoda u istom periodu usljed efekata COVID 19.
 • Ostalo: bilo koji dokument, koji potvrđuje da je klijent pogođen krizom, što je ugrozilo ili će ugroziti kreditnu sposobnost klijenta.

Nakon analize zahtjeva Banka može zatražiti dostavljanje dodatne dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje finansijske sposobnosti, a koja je uzrokovana posljedicama pandemije COVID-19.

Banka će obavijestiti klijenta o statusu zahtjeva i poslati odgovarajuću ponudu ukoliko zahtjev bude odobren.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo