Garantni fondovi

Krediti uz garanciju Garantnog fonda Republike Srpske.

Garantni fond Republike Srpske pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima na način da izdaje garancije na ime obezbjeđenja dijela obaveza po kreditu.


Vrste garantno kreditnih linija:

  • Kreditna linija za preduzetnike i privredna društva (uključujući i start-up)
  • Kreditna linija za poljoprivredu i poljoprivredna gazdinstva

Kreditna linija za preduzetnike i privredna društva (uključujući i start-up)

Namjena

Nabavka osnovnih sredstava

Nabavka obrtnih sredstava


Korisnici

Korisnici sredstava su pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj.

- Start-up

- Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti ne dužem od 18 mjeseci

- Preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti

- Pravna lica koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti


Iznos kredita

- Za start up: Min 6 000KM

- Za preduzetnike: Min 6 000KM

- Za pravna lica: Min 20 000KM


Iznos garancija

Za start up:

- od 3 000KM do 40 000KM

Za preduzetnike:

- od 3 000KM do 300 000KM za osnovna (min 40%) i obrtna sredstva (60%)

- od 3 000KM do 100 000KM samo za obrtna sredstva

Za pravna lica:

- od 10 000KM do 1 500 000KM za osnovna (min 40%) i obrtna sredstva (60%)

- od 10 000KM do 300 000KM samo za obrtna sredstva


Rok i način otplate

Za start up:

- do 7 godina

Za preduzetnike:

- do 15 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva

- do 5 godina samo za obrtna sredstva

Za pravna lica:

- do 15 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva

- do 5 godina samo za obrtna sredstva

- do 1 godine za kredite za pripremu izvoza


Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima. Mogućnost korištenja kredita sa Grace periodom, pri čemu Korisnik kredita u toku trajanja Grace perioda i roka korištenja plaća kamatu i premiju za rizik izdate garancije od strane Garantnog fonda RS.


Rok korištenja

6 mjeseci od dana zaključenja ugovora o kreditu/garanciji

Kreditna linija za poljoprivredu i poljoprivredna gazdinstva

Namjena

Nabavka osnovnih sredstava

Nabavka obrtnih sredstava


Korisnici

Korisnici sredstava su pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj.

- Poljoprivredna gazdinstva, odnosno lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a

- Pravna lica koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu


Iznos kredita

- Za poljoprivredna gazdinstva: Min 6 000KM

- Za poljoprivredu: Min 20 000KM


Iznos garancija

Za poljoprivredna gazdinstva:

- od 3 000KM do 40 000KM

Za poljoprivredu:

- od 10 000KM do 1 500 000KM za osnovna (min 40%) i obrtna sredstva (60%)

- od 10 000KM do 300 000KM samo za obrtna sredstva


Rok i način otplate

Za poljoprivredna gazdinstva:

- do 10 godina

Za poljoprivredu:

- do 15 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva

- do 5 godina samo za obrtna sredstva


Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima.

Mogućnost korištenja kredita sa Grace periodom, pri čemu Korisnik kredita u toku trajanja Grace perioda i roka korištenja plaća kamatu i premiju za rizik izdate garancije od strane Garantnog fonda RS.


Rok korištenja

6 mjeseci od dana zaključenja ugovora o kreditu/garanciji.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo