Podrška

kada mi je važno

Detalji

Privremene olakšice i posebne mjere za klijente (fizička i pravna lica) koji su pogođeni posljedicama COVID-19

 

 

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”: 27/20), UniCredit Bank Banja Luka pripremila je neophodni set mjera podrške našim klijentima (fizička i pravna lica), koji su pogođeni neposrednim dešavanjima uzrokovanim pandemijom virusnog oboljenja COVID-19.

Cilj nam je da zajednički prebrodimo ovu izazovnu situaciju i da zajedno sa vama, pronađemo najprihvatljiviji model otplate kreditnih obaveza.

Zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i klijenata su naši ključni prioriteti.

Nastavićemo djelovati na najbolji mogući način u interesu svih strana i činiti pravu stvar!

PRIVREMENE OLAKŠICE I POSEBNE MJERE

Privremene olakšice i posebne mjere za klijente fizička lica namijenjene su onim klijentima koji koriste kreditne proizvode u Banci, poput kredita, kreditnih kartica, prekoračenja po tekućem računu, a čija je platežna sposobnost narušena usljed negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19.

Svim klijentima koji su ostali bez prihoda usljed gubitka zaposlenja, kojima su smanjeni prihodi ili su smanjeni prihodi na nivou njihovog domaćinstva, Banka nudi privremenu olakšicu u vidu privremenog moratorijuma ili neku od posebnih mjera radi prilagođavanja trenutnoj finansijskoj situaciji klijenta.

 

U CILJU ŠTO BOLJEG RAZUMIJEVANJA PRIVREMENIH OLAKŠICA I POSEBNIH MJERA KOJE BANKA NUDI, MOLIMO DA PROČITATE NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORE KOJI SE NALAZE U NASTAVKU.

Šta je privremeni moratorijum?

Privremeni Moratorijum je odgoda otplate kompletne kreditne obaveze za određeni period. U periodu trajanja moratorijuma klijent ne plaća ni kamatu ni glavnicu. Kamata se u periodu moratorijuma obračunava, a naplaćuje po isteku privremenog moratorijuma. Za vrijeme privremenog moratorijuma Banka ne obračunava zateznu kamatu. Privremeni moratorijum se može odobriti sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja stanja vanredne situacije u Republici Srpskoj, odnosno stanja proglašenja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine s ciljem pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanja primjerenog modaliteta za klijenta.

Ko ima pravo na privremeni moratorijum i na koji način mogu da podnesem zahtjev?

Klijenti fizička lica čija je kreditna sposobnost usljed negativnog uticaja pandemije virusnog oboljenja COVID-19 pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu usljed toga smanjeni i time mu je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Banci i koji žele da im Banka odobri privremenu olakšicu u vidu privremenog moratorijuma mogu nam se obratiti na sljedeći način:

 • Popunjavanjem online forme Zahtjeva;
 • Telefonskim pozivom kontakt centra banke 24 časa, na besplatni broj 080 051 051;
 • Email-om na adresu privremeneolaksice@unicreditgroup.ba;
 • Dolaskom u jednu od filijala Banke i podnošenjem zahtjeva u pisanoj formi, zahtjev možete preuzeti ovdje.

 

Nakon analize zahtjeva Banka može zatražiti dostavljanje dodatne dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje finansijske sposobnosti, a koja je uzrokovana posljedicama pandemije izazvane virusnim oboljenjem COVID-19.

Banka će obavijestiti klijenta ukoliko njegov zahtjev bude prihvaćen.

Banka takođe može samoinicijativno odobriti (bez zaključenja aneksa) privremeni moratorijum svim klijentima za koje je procijenila da su ugroženi sa trajanjem do prestanka stanja vanredne situacije.

Koji su uslovi za odobrenje zahtjeva za privremeni moratorijum?

Ukoliko vam je:

 • otkazan ugovor o radu ili ste raspoređeni na čekanje bez primanja plate ili je Vaš supružnik / član domaćinstva ostao bez posla ili je raspoređen na čekanje bez primanja plate, zbog smanjenog obima poslovanja poslodavca ili 
 • su smanjena primanja Vama ili Vašem supružniku / članu domaćinstva, ili su raspoređeni na čekanje, ili rade uz sniženu platu zbog smanjenog obima poslovanja poslodavca.

Banka neće odobravati privremeni moratorijum klijentima kod kojih nije bilo promjena u platežnoj sposobnosti.

Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku te će klijent biti obavješten o odluci Banke o njegovom zahtjevu.

Šta se dešava po isteku privremenog moratorijuma?

Ukoliko budete u mogućnosti, nastavljate otplatu prema postojećem ugovoru, uz obavezu da dug nastao tokom moratorijuma platite prema modalitetu koji ste dogovorili sa bankom, uz potpisivanje novog otplatnog plana.

Ukoliko po završetku stanja nesreće ne možete nastaviti otplatu prema postojećem ugovoru, možete se obratiti Banci za neku od posebnih mjera.

Koje posebne mjere Banka može da mi odobri po prestanku ukidanja stanja vanredne situacije u Republici Srpskoj, odnosno stanja proglašenja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine?

Banka može da vam odobri neke od sljedećih posebnih mjera:

 • Moratorijum na otplatu kredita do maksimalno 6 mjeseci uz mogućnost produženja roka otplate do maksimalno 6 mjeseci;
 • Grejs period do maksimalno 6 mjeseci uz mogućnost produženja roka otplate do maksimalno 6 mjeseci;
 • Produženje roka dospijeća kredita na period od najduže 6 mjeseci;
 • Produženje roka dospijeća i fiksiranje iznosa prekoračenje na period do maksimalno 6 mjeseci;
 • Uvođenje grejs perioda u otplati po VISA revolving kreditnoj kartici uz produženje roka otplate rata obročne otplate i revolving kredita u trajanju od 6 mjeseci sa plaćanjem kamate na revolving;
 • Moratorijum na otplatu VISA Charge kreditne kartice u trajanju od 6 mjeseci sa produženjem roka otplate rata obročne otplate i VISA 36 gotovinskih kredita bez plaćanja glavnice i kamate uz privremenu blokadu kartice;
 • Druge mjere koje banke preduzimaju u cilju olakšanja otplate kreditnih obaveza.
Po kojoj kamatnoj stopi se ugovaraju novi uslovi otplate?

Redovna kamatna stopa za kreditne proizvode na koje se odobrava privremeni moratorijum ili posebna mjera ostaje nepromijenjena u odnosu na inicijalno ugovorenu kamatnu stopu.

Da li Banka naplaćuje naknade za obradu posebnih mjera?

Prilikom ugovaranja privremenog moratorijuma ili posebnih mjera Banka ne naplaćuje dodatne naknade za izvršene usluge odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti. Druge troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.

Zahtjevi za korisnike kredita sa polisom osiguranja

Korisnici kredita sa polisom osiguranja zahtjev za prijavu štete osiguravajućih kuća mogu preuzeti sa navedenih linkova ispod, a nakon popunjavanja, zahtjev trebaju predati svom ličnom bankaru u Filijali Banke.

Obrazac WIENER OSIGURANJA.

Obrazac TRIGLAV OSIGURANJA.

Privremene olakšice i posebne mjere za klijente pravna lica namijenjene su svim pravnim licima koja koriste kreditno-garancijske proizvode banke, a na čiju kreditnu sposobnost narušena usljed negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. To podrazumijeva da su usljed navedenih posljedica prihodi klijenta pravnog lica smanjeni i da nije moguća dalja uredna otplata obaveza koje klijent ima prema Banci.

Privremene olakšice i posebne mjere

Banka klijentu, čija je kreditna sposobnost usljed negativnog uticaja pandemije virusnog oboljenja COVID-19 pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu usljed toga smanjeni i time mu je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Banci, može odobriti privremenu olakšicu u vidu privremenog moratorijuma na otplatu kredita, maksimalno 3 mjeseca, uz mogućnost  produženja u periodu trajanja vanredne situacije/stanja i produženje roka otplate kredita na isti period, a najduže do prestanka navedene situacije/stanja. Tokom moratorijuma je obustavljena otplata glavnice i plaćanje kamate, kamata obračunata u toku moratorijuma biće pripisana i naplaćena nakon isteka moratorijuma.

Banka klijentu takođe može odobriti neku od sljedećih posebnih mjera:

 1. Moratorijum, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza za kredite koji se otplaćuju periodično. Tokom moratorijuma je obustavljena otplata glavnice i plaćanje kamate, kamata obračunata u toku moratorijuma biće pripisana i naplaćena nakon isteka moratorijuma.
 2. Uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju periodično, tj. u ratama/anuitetima. Klijent plaća kamatu tokom grejs perioda.
 3. Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju periodično, tj. u ratama/ anuitetima.
 4. Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima, pri čemu tokom tog perioda klijent može koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišćen na dan modifikacije.
 5. Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću.
 6. Druge mjere sa ciljem olakšanja izmirivanja kreditnih obaveza i održavanja poslovanja klijenta, a koje podrazumjevaju produženje roka važenja garancija/akreditiva/okvira za garancije. Tokom primjene ove mjere, klijent plaća naknadu za korištenje tokom produženog perioda.

Napomene:

Posebna mjera 1 i mjera 2 mogu biti kombinovane sa mjerom 3, pri čemu to nije obavezno, odnosno zavisi od zahtjeva klijenta.

Maksimalan rok primjene posebnih mjera je 6 mjeseci (osim mjere 5).

Zahtjev za privremene olakšice i posebne mjere

Klijenti pravna lica, koji smatraju da ispunjavaju uslove za odobravanje privremene olakšice ili posebne mjere i da im iste mogu olakšati trenutnu situaciju, mogu se obrati nadležnom vođi poslovnog odnosa podnošenjem zahtjeva kojeg mogu preuzeti OVDJE.

Po kojoj kamatnoj stopi se ugovaraju novi uslovi otplate?

Redovna kamatna stopa za kreditne proizvode na koje se odobrava privremeni moratorijum ili posebna mjera ostaje nepromijenjena u odnosu na inicijalno ugovorenu kamatnu stopu.

Da li Banka naplaćuje naknade za obradu posebnih mjera?

Prilikom ugovaranja privremenog moratorijuma ili posebnih mjera Banka ne naplaćuje dodatne naknade za izvršene usluge odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti. Druge troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dostaviti dokaz o smanjenju platežne sposobnosti i to dostavljanjem nekog od sljedećih dokumenata:

 • Odluka nadležnih institucija o zabrani rada za djelatnosti kojom se bavi podnosilac zahtjeva.
 • Potvrda izdata od strane Privredne komore RS, Udruženja poslodavaca lokalne zajednice, kojom se dokazuje da je klijent pretrpio štetne posljedice zbog pandemije “COVID-19”.
 • Dopis (obavještenje) od strane kupca o raskidu ugovora i/ili da nije u mogućnosti preuzeti isporuku, i/ili da nije u mogućnosti plaćati svoje obaveze prema klijentu, i/ili zaključen aneks ugovora kojim se smanjuju buduće narudžbe kupca, zbog pandemije “COVID 19. Napomena: ova vrsta dokaza treba da bude praćena analitikom kupaca (prometi i stanja potraživanja).
 • Dopis (obavještenje) od strane dobavljača o raskidu ugovora, i/ili da nije u mogućnosti isporučiti robu/ izvršiti usluge, i/ili zaključen aneks ugovora kojim se smanju buduće obaveze dobavljača u pogledu količine robe koju treba isporučiti/ obima usluga koje treba pružiti, ili prolongacije rokova, a zbog pandemije “COVID-19”.  Napomena: ova vrsta dokaza treba da bude praćena analitikom dobavljača (prometi i stanja obaveza).
 • Odluka o obustavi rada ili skraćenju radnog vremena ili smanjenju broja zaposlenih u slučaju da je klijent  preduzeo takvu mjeru u cilju zaštite zdravlja svojih zaposlenih i/ili svojih kupaca.
 • Odluka o mjerama podrške odobrenim svojim kupcima (oslobađanje od plaćanja obaveza ili smanjenje) na osnovu kojih se može zaključiti da će doći do smanjenja platežne sposobnosti klijenta.
 • Ostalo: drugi dokument koji potvrđuje da je klijent pogođen krizom ili da će biti pogođen što će ugroziti platežnu sposobnost klijenta.

Nakon analize zahtjeva Banka može zatražiti dostavljanje dodatne dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje finansijske sposobnosti, a koja je uzrokovana posljedicama pandemije COVID-19.

Banka će obavijestiti klijenta o statusu zahtjeva i poslati odgovarajuću ponudu ukoliko zahtjev bude odobren.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo